ČESKÝ JAZYK                                     ZÁŘÍ:

Jazyková výchova

§  mateřský jazyk – prostředek dorozumívání

§  významy slov, slova stejného nebo podobného významu a slova víceznačná

§  stavba slova – kořen, předpona, přípona a koncovka

Komunikační a slohová výchova

§  čtení s porozuměním nahlas i potichu

§  slohové útvary (vypravování)

 

Literární výchova

§  tvořivá práce s literárním textem, rozbor literárních textů

Čtenářská gramotnost:

§  informace v textu

 

§  používá český jazyk jako nástroj dorozumívání

§  porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova víceznačná

§  rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

§  čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

§  vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

 

§  tvoří vlastní literární text na dané téma

§  zaznamenává zajímavé myšlenky, vymýšlí texty, vede čtenářský deník

§  najde informace v textu

§  usuzuje-dělá závěry

§  zaznamenává si

 

MATEMATIKA:                                            ZÁŘÍ

Shrnutí a opakování učiva z 4. ročníku

·         čísla 0 - 1 000 000

·         zlomky

·         geometrie

·         finanční gramotnost – peníze

 

·         pamětně i písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí v oboru přirozených čísel 0-1 000 000

·         řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace

·         zaokrouhluje čísla na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce

·         řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z celku a porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem

·         narýsuje přímku, úsečku, kružnici

·         používá peníze v běžných situacích

INFORMATIKA:                                            ZÁŘÍ

§ uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem, aktivně je dodržuje

§ uvede, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě závady počítače

§ vysvětlí pojmy informatika, informace

§ popíše počítač, vysvětlí jeho funkce

Bezpečnost práce a rizika, prevence rizik

- informatika – základní pojmy

- péče o počítač, závady, poruchy

- struktura, funkce a popis počítače

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA:                                     ZÁŘÍ

Vokální činnosti:

§  rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena

§  nové písně v dur i v moll

 

 Instrumentální činnosti:

§  notová osnova

§  houslový klíč

§  tvorba rytmické předehry, mezihry a dohry

§  nástrojový doprovod k písni nebo pohybu

 

Hudebně pohybové činnosti:

§  pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby – tempové, dynamické, rytmicko-metrické, harmonické

 

Poslechové činnosti:

§  poslech skladeb různých žánrů, porovnávání

§  postihování hudebně výrazových prostředků

o    tempo

 

§  zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu i dvojhlasu

§   zpívá v durové i mollové tónině

§  při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

§  orientuje se v notovém zápisu

§   zapisuje noty do notové osnovy

§  vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry

§  vytváří pohybové improvizace

§  rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků

§  upozorní na  metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny