ČESKÝ JAZYK - prosinec
 

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, literární výchova:

 • zvuková a grafická podoba slova
 • slovo, hláska
 • písmena malá, velká, tiskací, psací – T/t, J/j, N/n
 • délka samohlásek
 • slova – čtení otevření slabik ve slovech, čtení zavřených slabik na konci slov
 • hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací
 • porozumění přečteným větám
 • nadpis, článek, řádek, odstavec
 • interpunkční a diakritická znaménka
 • uspořádání slabik ve slově, slov ve větě

 

 • poslech, vyprávění, dramatizace
 • recitace
 • prosba, poděkování, omluva, blahopřání, pozdrav, oslovení

 

 

 

 

 

 

Psaní:

 • písmo psací a tiskací
 • psaní – písmeno, slabika, slovo

 

 

Čtenářská gramotnost:

 • úhlednost písma a hygienické a pracovní návyky
 • informace v textu

 

Rozšiřující učivo - dramatická výchova:

 • vstup do role

 

 • skládá a rozkládá slova podle sluchu
 • pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací
 • čte správně dlouhé a krátké samohlásky
 • skládá a čte všechny druhy slabik
 • skládá a čte všechny druhy slov
 • správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově a hlásky ve slabice
 • používá znaménka ve slovech i větách
 • rozpozná členění textů

 

 • pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost
 • naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové osnovy, dramatizuje
 • přednáší básničky, zná říkadla, rozpočitadla

 

 • rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti
 • respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 • správně odpovídá na kontrolní otázky
 • v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

 

 • rozlišuje písmo psací a tiskací
 • píše správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky, píše interpunkční znaménka

 

 • dodržuje úhlednost písma a zachovává hygienické a pracovní návyky
 • najde informace v textu, usuzuje-dělá závěry, zaznamenává si

 

 • dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých
 • rozlišuje herní a reální situaci, přijímá pravidla hry, vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná

 

 

 

MATEMATIKA - prosinec

 

Čísla 0 – 20:

 • porovnávání čísel, vztahy větší, menší, rovno
 • čtení a psaní přirozených čísel do 20 (čísla 0 - 10)
 • znaménka > < = + -
 • orientace na číselné ose, lineární uspořádání
 • řešení a tvoření slovních úloh na porovnávání čísel
 • součet čísel bez přechodu desítky (čísla 0 – 7)
 • rozdíl čísel bez přechodu desítky

(čísla 0 – 7)

 • řešení a tvoření úloh na sčítání a odčítání

 

Finanční gramotnost

 • peníze
 • hotovostní forma peněz

 

 

Geometrie:

 • rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
 • skládání obrazců z geometrických tvarů

 

 • zobrazí číslo na číselné ose, užívá lineární uspořádání
 • porovná přirozená čísla

(> < =)

 • řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel
 • zapíše čísla 0 - 7
 • používá přirozená čísla k modelování reálných situací
 • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
 • řeší a vytváří slovní úlohy na osvojené početní operace přirozených čísel
 • provádí zpaměti jednoduché operace s přirozenými čísly v oboru 0 - 7

 

 • používá peníze v běžných situacích

 

 

 

 

 • rozezná geometrické tvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh