ČESKÝ JAZYK                                     LEDEN

Jazyková výchova

§  slovní druhy

§  podstatná jména-mluvnické kategorie

§  zdvojené souhlásky – předpony s, z , vz

§  předložky s, z

§  skupiny bě – bje, vě – vje, pě, mě – mně 

 

Komunikační a slohová výchova

§  úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení

§  slohové útvary (popis děje)

 

Literární výchova

§  literární žánry (pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň)

Čtenářská gramotnost:

§  informace v textu

 

§  rozlišuje a určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

§  u podstatných jmen určuje pád, číslo, rod, vzor, skloňuje podle vzoru

§  používá odůvodnění pravopisu s přihlédnutím ke tvoření slov, osvojuje si spisovnou výslovnost a pravopis souhláskových skupin

§  používá předložky v praxi

§  rozlišuje základní význam předpon

§  v praxi rozlišuje skupiny bě – bje, vě – vje, pě 

 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

§  vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

 

§  napíše pohádku, povídku, bajku, dotvoří ji obrázky a ohodnotí ji

 

§  najde informace v textu

§  usuzuje-dělá závěry

§  zaznamenává si

 

MATEMATIKA                                       LEDEN:

Číselný obor 0 - 1 000 000 000

 • písemné sčítání tří až čtyř přirozených čísel
 • písemné odčítání dvou přirozených čísel
 • slovní úlohy, aplikace početních operací v oboru přirozených čísel
 • odhad a kontrola výpočtů, práce s kalkulačkou, posouzení reálnosti výsledku
 • užití vlastností početních výkonů (komutativnost, asociativnost)

 

Geometrie:

 • konstrukce obdélníku, čtverce
 • grafický součet a rozdíl úseček
 • obvod mnohoúhelníků
 • obsah obdélníku a čtverce pomocí čtvercové sítě
 • základní jednotky obsahu

 

 

 

 

 

 

 • písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla
 • písemně odčítá dvě přirozená čísla
 • řeší slovní úlohy
 • odhadne výsledek, posoudí jeho reálnost

 

 

 

 • narýsuje a znázorní obdélník a čtverec, užívá jednoduché konstrukce
 • sčítá a odčítá graficky úsečky, určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
 • určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
 • užívá základní jednotky obsahu
 • řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku, čtverce

 

Informatika                                                LEDEN:

§ otevře jednoduchý grafický program, nakreslí v tomto programu obrázek, obrázek uloží a vytiskne

§ nakreslí zadaný obrázek za použití kreslících nástrojů a nástrojů pro kreslení geometrických tvarů

§ napíše jednoduchý text v textovém editoru, opraví případné chyby

§ označí blok textu, blok zformátuje

Grafický editor

Textový editor

-      základy psaní a editace textu

-      označování bloků